Vol. 6 No. 1 (2023): JUNI, ABDAU: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah