Vol 5 No 2 (2022): DESEMBER, ABDAU: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah