Vol. 1 No. 2 (2018): DESEMBER, ABDAU: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah