Vol. 2 No. 1 (2019): JUNI, ABDAU: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah