Vol. 5 No. 2 (2022): DESEMBER, ABDAU: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah